Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

W związku z wygaśnięciem dwóch mandatów, Chorągwiana Komisja Rewizyjna ZHP działając na podstawie § 44 ust.1 p.1 Statutu ZHP oraz pkt. 62 Ordynacji Wyborczej ZHP – ogłasza wybory uzupełniające, celem uzupełnienia vacatów.

1. Warunki formalne, jakie powinien spełniać kandydat określa § 37 Statutu ZHP.

2. Zgłoszenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych oraz krótkie uzasadnienie motywacji kandydowania zawierające:
· przebieg służby instruktorskiej,
· przydział służbowy,
· opinia komendanta hufca,
· dane kontaktowe,

należy w formie e-mail z tytułem „Wybory uzupełniające ChKR – zgłoszenie” przesyłać na adres: rewizyjna@opolska.zhp.pl.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 16 czerwca 2024 r.

4. Chorągwiana Komisja Rewizyjna ZHP dokona wyboru uzupełniającego na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2024 r. w trybie on-line.

Related Posts

Skip to content