Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej ZHP

Komisja Rewizyjna

Jest to organ kontrolny chorągwi. W skład komisji rewizyjnej chorągwi wchodzi co najmniej 5 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego. Komisja rewizyjna chorągwi wybierana jest przez zjazd chorągwi na 4-letnią kadencję.

Komisja rewizyjna chorągwi:

  1. czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  2. sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  3. ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
  4. przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
  5. przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
  6. corocznie przedstawia radzie chorągwi wnioski w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego chorągwi wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
  7. przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
  8. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.
Prezydium Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Piotr Laskowski – Hufiec Opole – Przewodniczący

phm. Justyna Misiek – Hufiec Praszka – Wiceprzewodnicząca

hm. Grażyna Orzechowska – Hufiec Krapkowice – Wiceprzewodnicząca

pwd. Tamara Bak – Hufiec Brzeg – Sekretarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Maciej Paweł Bandurski – Hufiec Nysa

phm. Grzegorz Kosakowski – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

pwd. Paulina Świstak – Hufiec Opole

Kontakt

rewizyjna@opolska.zhp.pl

Skip to content