Informacje i uwagi prawne

Własność witryny, zgoda na Warunki Używania

Niniejsze Warunki Korzystania („Warunki”) mają zastosowanie do witryny WWW Chorągwi Opolskiej ZHP pod adresem www.opolska.zhp.pl i wszystkich stron powiązanych z ww. witryną. Witryna jest własnością Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne ze zgodą na niniejsze warunki; Jeżeli użytkownik nie zgadza się z nimi, nie powinien korzystać z poniższej strony

Chorągiew Opolska ZHP zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy niniejsze Warunki nie uległy zmianie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian będzie równoznaczne z przyjęciem ich do wiadomości i zaakceptowaniem. O ile Użytkownik przestrzega niniejszych Warunków, Chorągiew Opolska ZHP udziela Użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, niepodlegającego cesji, ograniczonego prawa do wchodzenia na Witrynę i korzystania z niej.

Treść

Wszelkie teksty, elementy graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, loga, dźwięki, muzyka, dzieła plastyczne i kod komputerowy (łącznie nazywane „Treścią”), w tym w szczególności projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób przekazu, „wygląd i zachowanie” oraz układ takich Treści zawartych w Witrynie stanowią własność Związku Harcerstwa Polskiego oraz znajdują się pod kontrolą jej podmiotu, jakim jest Chorągiew Opolska ZHP oraz podlegają ochronie wynikającej ze zwyczajów handlowych, prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych oraz różnych innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadna część Witryny ani Treści nie może być bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody ZHP kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, wysyłana na serwery, ogłaszana, prezentowana publicznie, kodowana, tłumaczona, transmitowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie na inne komputery, serwery, witryny WWW lub inne nośniki publikacji bądź dystrybucji ani w ramach jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego.

Korzystanie z Witryny przez Użytkownika

Niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii — takich jak „głęboka analiza łączy” („deep-link”), technika „page-scrape”, „roboty” czy „pająki” — ani równoważnych im procesów ręcznych w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Witryny lub Treści, pozyskiwanie, kopiowanie bądź monitorowanie takich fragmentów, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Witryny lub dowolnej Treści, ani uzyskiwanie bądź podejmowanie prób uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji środkami innymi niż te, w które Witryna została celowo wyposażona. ZHP zastrzega sobie prawo do blokowania wszelkich tego typu działań.

Niedozwolone jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Witryny ani innych systemów bądź sieci podłączonych do Witryny lub do jakiegokolwiek serwera Chorągwi Opolskiej ZHP bądź do usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem — poprzez techniki hakingu, wydobywania haseł lub innych bezprawnych środków.

Niedozwolone jest sondowanie, skanowanie lub testowanie słabych punktów Witryny lub jakichkolwiek sieci podłączonych do Witryny ani naruszanie zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania w Witrynie bądź jakichkolwiek sieciach podłączonych do Witryny. Niedozwolone jest stosowanie techniki wyszukiwania odwróconego („reverse look-up”), śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych użytkownikach, osobach odwiedzających Witrynę, podejmowanie prób dostępu do źródła Witryny lub wykorzystywanie Witryny bądź usług lub informacji udostępnianych lub oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem w taki sposób, który w zamierzeniu prowadzi do ujawnienia jakichkolwiek informacji, w tym w szczególności danych i informacji osobowych innych niż własne dane użytkownika udostępniane przez Witrynę.

Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które będą wywierały nieracjonalnie lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Witryny bądź serwer Chorągwi Opolskiej ZHP.

Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Witryny lub jakichkolwiek transakcji przeprowadzanych w Witrynie bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia użytkowania Witryny przez inne osoby.

Niedozwolone jest fałszowanie nagłówków lub inne manipulacje identyfikatorami mające na celu ukrycie pochodzenia wiadomości lub transmisji wysyłanej przez Użytkownika do Chorągwi Opolskiej ZHP w Witrynie, za jej pośrednictwem lub w ramach usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod reprezentantów innych osób fizycznych lub prawnych.

Niedozwolone jest wykorzystanie Witryny ani Treści w celach niezgodnych z prawem lub niniejszymi Warunkami ani do oferowania jakichkolwiek działań bezprawnych lub działań naruszających prawa ZHP lub innych osób.

Łącza do innych witryn i do Witryny ZHP

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych niezależnych witryn WWW podmiotów trzecich („Witryn Połączonych”). Łącza do Witryn Połączonych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla osób odwiedzających Witrynę. ZHP nie sprawuje kontroli nad Witrynami Połączonymi i nie ponosi odpowiedzialności za treść Witryn Połączonych ani nie rekomenduje zwartych w nich treści, w tym informacji bądź materiałów. Użytkownik musi dokonać samodzielnej niezależnej oceny w odniesieniu do swoich interakcji z Witrynami Połączonymi.

Zastrzeżenia

ZHP nie deklaruje, że witryna lub jakiekolwiek treści, usługi lub funkcje witryny będą działać bezbłędnie i nieprzerwanie, ani że jakiekolwiek defekty będą eliminowane, ani też że korzystanie z witryny przez użytkownika doprowadzi do uzyskania określonych rezultatów. Witryna i jej treść są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują („as-is”), i w miarę możliwości („as-available”). Wszelkie informacje zamieszczone w witrynie mogą ulec zmianom bez powiadomienia. ZHP nie może zagwarantować, że pliki lub inne dane pobrane z witryny będą wolne od wirusów, niepożądanych danych lub elementów szkodliwych. ZHP wyklucza wszelkie gwarancje, jawne lub dorozumiane, w tym wszelkie gwarancje dokładności, nienaruszania praw osób trzecich, wartości handlowej i przydatności do konkretnego celu. ZHP wyklucza wszelką swoją odpowiedzialność za czyny, zaniechania i zachowanie osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny i/lub wszelkich usług ZHP. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z witryny i witryn połączonych. Jedynym środkiem zaradczym przysługującym użytkownikowi niezadowolonemu z witryny lub jakichkolwiek treści jest zaprzestanie korzystania z witryny lub takiej treści. Niniejsze ograniczenie rekompensat jest częścią porozumienia zawieranego między ZHP a użytkownikiem.

Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie do wszelkich szkód, roszczeń i obrażeń ciała wynikłych z niedziałania, błędu, pominięcia, przerwy, usunięcia, defektu, opóźnienia działania lub transmisji, działania wirusa komputerowego, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży lub zniszczenia, nieautoryzowanego użycia, zmiany lub dostępu, wywiedzionych na gruncie odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej koncepcji prawnej.

ZHP zastrzega sobie prawo do podejmowania następujących czynności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia:

  1. modyfikowania, zawieszania lub zakończenia działania Witryny lub dowolnej jej części z dowolnej przyczyny bądź;
  2. modyfikowania lub zmieniania Witryny lub dowolnej jej części, a także obowiązujących w niej zasad i warunków;
  3. przerywania działania Witryny lub dowolnej jej części w związku z rutynowymi i nierutynowymi czynnościami konserwacyjnymi, poprawianiem błędów lub innymi zmianami.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków, w których takie wykluczenie odpowiedzialności jest zabronione z mocy prawa, ZHP nie będzie ponosić przed Użytkownikiem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, moralne, uboczne lub będące skutkiem nałożonych kar, w tym w szczególności za utratę zysków, nawet jeśli ZHP zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Naruszenia niniejszych Warunków

ZHP może ujawnić wszelkie posiadane informacje o Użytkowniku (w szczególności tożsamość Użytkownika), jeśli stwierdzi, że ujawnienie to jest konieczne w związku ze śledztwem lub skargą dotyczącą korzystania przez Użytkownika z Witryny, a także w celu zidentyfikowania, nawiązania kontaktu lub podjęcia środków prawnych przeciwko osobie, co do której istnieje podejrzenie, że (zamierzenie bądź niezamierzenie) wyrządza szkody prawne lub majątkowe ZHP lub osobom odwiedzającym Witrynę lub użytkownikom Witryny lub że zakłóca działalność ZHP. ZHP zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, jakie uzna za stosowne, by spełnić wymogi wynikające z obowiązującego prawa, rozporządzeń bądź zarządzeń wymiaru sprawiedliwości lub organów administracyjnych. ZHP może także ujawniać informacje o Użytkowniku, gdy stwierdzi, że obowiązujące prawo wymaga takiego ujawnienia lub na nie zezwala, w szczególności w ramach wymiany informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami na potrzeby zwalczania oszustw.

Pozostałe postanowienia

Niedozwolone jest używanie ani eksportowanie bądź reeksportowanie jakichkolwiek Treści, kopii lub adaptacji Treści bądź produktów lub usług oferowanych w Witrynie, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem lub przepisami.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie przez właściwy sąd lub inny trybunał uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie takie zostanie ograniczone lub usunięte w minimalnym niezbędnym zakresie i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla intencje autorów niniejszych Warunków, tak aby Warunki te obowiązywały w pełnym zakresie. Niniejsze Warunki stanową całość umowy między Użytkownikiem a ZHP dotyczącej korzystania z Witryny przez Użytkownika, a ewentualne inne uzgodnienia bądź porozumienia pisemne lub ustne zawarte między Użytkownikiem a ZHP co do takiego korzystania zostają niniejszym zastąpione i unieważnione. ZHP nie będzie akceptować propozycji umów będących alternatywą dla niniejszych Warunków, a wszelkie takie propozycje zostają niniejszym jednoznacznie odrzucone. Nieegzekwowanie przez ZHP ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków nie powinno być interpretowane jako uchylenie przez ZHP jakichkolwiek postanowień Warunków lub zrzeczenie się prawa do ich egzekwowania, a żadne działania podjęte pomiędzy ZHP a Użytkownikiem lub jakimkolwiek podmiotem trzecim nie będą stanowić modyfikacji niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie powinny być interpretowane jako udzielenie praw lub uprawnień do rekompensaty jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Opinie i informacje

Wszelkie opinie pozostawiane przez Użytkownika w tej witrynie są uznawane za niepoufne. ZHP ma prawo do nieograniczonego wykorzystania przekazanych w ten sposób informacji.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie WWW mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Skip to content