Komenda Chorągwi

Komenda Chorągwi

W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków komendy, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą (w składzie komendy musi być przynajmniej jeden zastępca komendanta). Członków komendy chorągwi wybiera na wniosek komendanta chorągwi zjazd chorągwi na 4-letnią kadencję.

Komenda chorągwi:

 1. określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
 2. buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
 3. przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
 4. tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
 5. wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
 6. koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi,
 7. podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 8. wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
 9. podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi,
 10. podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
 11. deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
 12. powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne,
 13. powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
 14. składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.
hm. Łukasz Czarnecki
Komendant Chorągwi

komendant@opolska.zhp.pl

Izabela Fidali
Skarbniczka Chorągwi

skarbnik@opolska.zhp.pl

hm. Adam Panczocha
Zastępca Komendanta Chorągwi

adam.panczocha@zhp.net.pl

hm. Grzegorz Nowacki
Członek Komendy Chorągwi ds. wsparcia programowo-metodycznego

grzegorz.nowacki@zhp.net.pl

phm. Sandra Kieljan
Członkini Komendy Chorągwi ds. pracy z kadrą

sandra.kieljan@zhp.net.pl

Skip to content